وطن امروز:مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن خبر داد: بر اساس مصوبه جدید دولت، سود بازرگانی پنبه وارداتی حذف شد. مهدی اسلامپناه افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ تصویبنامه به مورخ ۱۹/۱۱/ ۸۹ برای تمام دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.

او با تاکید این مطلب که این اقدام در راستای حمایت همهجانبه از تولید داخل صورت گرفته است، تصریح کرد: توسعه بیش از پیش صنعت نساجی و پوشاک، رفع دغدغه تولیدکنندگان و روانسازی فعالیتهای این بخش از صنعت، به عنوان مهمترین اهدافی بود که با تصویب این مصوبه به آن پرداخته خواهد شد.