رحمت الله حافظی اظهار داشت: با توافق انجام شده بین صندوق تأمیناجتماعی و وزارت بازرگانی قرار بود نیمی از هزینه سبدهای کالا را وزارت بازرگانی بپردازد و نیمی دیگر از منابع داخلی تأمیناجتماعی تأمین شود تا بازنشستگان تأمیناجتماعی نیز برای نخستین سال از سبد کالای اعطایی دولت به بازنشستگان بهرهمند شوند.

وی به فارس گفت: وزارت بازرگانی اعلام کرده است که به صورت نقدی قابلیت پرداخت ۵۰ درصد از سبد کالای بازنشستگان را ندارد لذا به همین دلیل تصمیم گرفته شد که به‌جای سبد کالا کارت هدیه ۵۰ هزار تومانی به بازنشستگان پرداخت کنیم.

حافظی با اشاره به اینکه عیدی بازنشستگان در دهه نخست اسفند پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: این کارت‌ها علاوه بر عیدی بازنشستگان در اسفند پرداخت می‌شود.
مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی، بیان داشت: کارتهای هدیه برای جبران افزایش ۶ درصدی حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.