مرحله دوم واريز يارانههاي نقدي به صورت تدريجي به حساب سرپرست خانوادهها واريز ميشود. اين يارانهها ويژه اسفند ماه ۸۹ و فروردين ماه سال آينده عنوان شده است.

به گزارش فارس، پیش از این محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درگفت‌وگویی از واریز مرحله دوم یارانه‌ها تا قبل از ۲۸ بهمن ماه خبر داده بود.

برپایه این گزارش، در مرحله دوم واریز یارانه‌های نقدی علاوه بر واریز یارانه ماهانه برای هرنفر ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان، یارانه نان هرنفر نیز به مبلغ ۴ هزار تومان به صورت همزمان واریز می‌شود.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ۲۸ آذر ماه با دستور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور آغاز شد.