به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، بر اساس بررسی شرکت کارگزاری دی.تی.زد شرکتها برای فضای اداری به ازای هر کارمند در محله "وست اند" لندن معادل ۲۳ هزار و ۵۰۰ دلار در سال هزینه کردهاند در حالی که این هزینه در هنگکنگ ۲۲ هزار و ۱۹۰ دلار و در نیویورک حدود ۱۴ هزار دلار در سال بود. بر اساس این بررسی هزینه به ازای هر کارمند در هنگکنگ به دنبال کاهش فضا یا نقل مکان شرکتها به محلههای ارزانتر و کاهش یافتن اجارهها در منطقه مرکزی این شهر ۱۲ درصد کاهش یافته است. همین هزینه در شهرهای آمریکا به دلیل راکد بودن بازار کار و استفاده کمتر شرکتها از فضا برای کارکنانشان طی سال گذشته کاهش یافت. به گزارش بلومبرگ، دی.تی.زد ۱۲۶ شهر را بر مبنای هزینه مکان برای هر کارمند شامل اجاره، مالیاتها و هزینههای نگهداری رتبهبندی کرده و بر این اساس سورابایا در شمال غربی اندونزی با ۱۶۱۰ دلار ارزانترین مکان شناخته شده است.