به گزارش افکارنیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، در حالی که این روزها قیمت در بازار مسکن رو به رشد بوده و برخی معادلات پیشبینی شده قبلی را به هم زده، کارشناسان وزارت راه و شهرسازی طی ارزیابیهای خود، از تعدیل قیمتها برای ماههای آتی خبر میدهند.

براین اساس مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه عنوان کرده: در ماههای پیش رو با به بهرهبرداری رسیدن ساخت و سازهای سالهای اخیر مسکن مهر و سرمایهگذاری بخشخصوصی در داخل شهرها، قیمت مسکن و اجارهبها کاهش مییابد.