به گزارش افکار، مانده تسهیلات پرداختی این بانک در استان کرمانشاه در بخش صنعت و معدن به یکصدمیلیارد ، مسکن ۷۰۰میلیارد و بخش کشاورزی ۵۰۰میلیارد ریال رسیده است.

بانک تجارت استان همچنین در راستای حمایت از ایجاد مشاغل خانگی به مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) ۶۳میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیریت شعب این بانک در استان کرمانشاه در راستای همراهی با برنامههای دولت خدمتگزار با پرداخت بیش از ۱۶میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر و۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی در توسعه بخش مسکن استان مشارکت نموده است.