افکار

- صمد کریمیسخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اعلام کرد: وزارت بازرگانی طی نامه ای برنج وارداتی را از گروه کالایی یک به گروه کالایی سه انتقال داد. بر این اساس و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، کلیه نیازهای ارزی وارد کنندگان از طریق این مرکز و از کشورهای طرف عمده تجاری ایران، به ارزهای ملی به سرعت تامین خواهد شد.

همچنین کلیه معرفینامه های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تقاضای برنج به ارز مرجع که تا کنون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل که مورد اقدام قرار نگرفته اند، کان لم یکن تلقی شده و متقاضیان لازم است با مراجعه به بانکهای عامل و از طریق مرکز مبادلات ارزی نسبت به تقاضای ارز جهت واردات برنج اقدام کنند