افکار - مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان و رشد اقتصادی، مطرح کرد: رشد اقتصادی فرایندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایشم ی یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

توسعه اقتصادی را می توان فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم در ۳ محور کلیدی دانست. ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب عزت نفس مردم شود(از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که مشوق شان و احترام انسان باشد).

افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها(به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات). به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی های ساختاری در اقتصاد کشور(در چارچوب نظام ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می شود.

بر اساس مشاهدات جدول پیش بینی می شود کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه نمایند. با این حال بر اساس پیش بینی ها، ایران در سال ۲۰۱۲ از لحاظ رشد اقتصادی رتبه ۲۳ کشورهای منطقه و ۱۶۴ جهان را خواهد داشت.

جدول رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و رتبه جهانی کشورهای منطقه در ۲۰۱۲

کشور رشد اقتصادی رتبه اقتصادی رتبه جهانی
عراق ۱۱.۱۴ ۱ ۵
افغانستان ۷.۱۷ ۲ ۲۰
ازبکستان ۷ ۳ ۲۳
ترکمنستان ۶.۹۷ ۴ ۲۴
کویت ۶.۵۵ ۵ ۲۸
عربستان سعودی ۶.۰۲ ۶ ۳۳
قطر ۶.۰۱ ۷ ۳۴
گرجستان ۶ ۸ ۳۶
تاجیکستان ۶ ۹ ۳۷
قزاقستان ۵.۸۶ ۱۰ ۴۰
عمان ۵.۰۱ ۱۱ ۵۱
قرقیزستان ۴.۹ ۱۲ ۵۴
ارمنستان ۳.۸ ۱۳ ۸۴
پاکستان ۳.۴ ۱۴ ۹۶
آذربایجان ۳.۱ ۱۵ ۹۹
لبنان ۳ ۱۶ ۱۰۶
اردن ۲.۷۵ ۱۷ ۱۱۰
رژیم اشغالگر قدس ۲.۶۶ ۱۸ ۱۱۳
ترکیه ۲.۲۹ ۱۹ ۱۲۳
امارات ۲.۲۸ ۲۰ ۱۲۴
بحرین ۱.۹۹ ۲۱ ۱۳۵
مصر ۱.۵۴ ۲۲ ۱۴۰
جمهوری اسلامی ایران ۰.۳۶ ۲۳ ۱۶۴
یمن ۰.۸۶ - ۲۴ ۱۷۳
میانگین منطقه ۴.۳۷ - - - - - - - - -

بر اساس جدول زیر کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله ۲ سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تجربه کردند.

رتبه ایران از ۱۸ در ۲۰۱۰ به ۲۳ در سال ۲۰۱۲ رسیده است و دارای ۵ رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد.

جدول مقایسه رتبه رشد اقتصادی کشورهای منطقه در ۲۰۱۰ و۲۰۱۲

کشور ۲۰۱۲ ۲۰۱۰ تغییر رتبه
عراق ۱ ۲۲ ۲۱
ترکمنستان ۲ ۲ ۰
ازبکستان ۳ ۴ ۱
تاجیکستان ۴ ۸ ۴
گرجستان ۵ ۹ ۴
کویت ۶ ۱۷ ۱۱
قطر ۷ ۱ ۶ -
عربستان سعودی ۸ ۱۳ ۵
قزاقستان ۹ ۷ ۲ -
افغانستان ۱۰ ۵ ۵ -
عمان ۱۱ ۱۴ ۳
امارات متحده عربی ۱۲ ۱۹ ۷
ارمنستان ۱۳ ۲۱ ۸
آذربایجان ۱۴ ۱۱ ۳ -
پاکستان ۱۵ ۱۶ ۱
اردن ۱۶ ۲۰ ۴
ترکیه ۱۷ ۳ ۱۴ -
رژیم اشغالگر قدس ۱۸ ۱۲ ۶ -
لبنان ۱۹ ۶ ۱۳ -
بحرین ۲۰ ۱۵ ۵ -
مصر ۲۱ ۱۰ ۱۱ -
قرقیزستان ۲۲ ۲۳ ۱
جمهوری اسلامی ایران ۲۳ ۱۸ ۵ -