افکار- بر اساس گزارش هاي يک نهاد نظارتي که براي پي گيري هاي قانوني به دستگاه هاي مربوطه نيز ارسال شده، يک مقام مسئول با ارسال گردش کاري براي مديران ارشد اجرايي کشور از آن ها خواسته است قرارداد مربوط به اجراي ۷ طرح مهم فولادي و برخي از طرح هاي مربوط به افزايش توليد آهن در کشور، بر اساس برخي تبصره هاي قانون برگزاري مناقصات جزو معاملات محرمانه قرار بگيرد و به صورت ترک تشريفات مناقصه به برخي شرکت هاي خاص واگذار شود.