قیمت کارخانه

قیمت بازار(تومان)

نام خودرو

- - -

۱۰.۲۰۰. ۰۰۰

وانت باردو

۱۰.۳۰۰. ۰۰۰

۱۰.۸۰۰. ۰۰۰

(cop) وانت باردو. سپر جدید

۱۱.۸۰۰. ۰۰۰

- - -

(cop) وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید

۱۰.۵۵۰. ۰۰۰

۱۱.۱۰۰. ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱.۳۰۰. ۰۰۰

۱۱.۸۰۰. ۰۰۰

(cop) وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز

۱۲.۸۰۰. ۰۰۰

- - -

(cop) وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز

۱۵.۳۵۰. ۰۰۰

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶.۴۵۰. ۰۰۰

۱۹.۵۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۱.۸۰۰. ۰۰۰

۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

SE سمند

۲۴.۲۰۰. ۰۰۰

- - -

SE سمند پایه گازسوز

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

۲۷.۵۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵.۵۰۰. ۰۰۰

۲۶.۳۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

ELX سمند سورن

۳۱.۵۰۰. ۰۰۰

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶.۸۰۰. ۰۰۰

۲۷.۰۰۰. ۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF۷ سمند

۲۷.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

EF۷ سمند مالتی پلکس

۲۷.۵۰۰. ۰۰۰

۲۸.۷۰۰. ۰۰۰

EF۷ سمند پایه گازسوز

۳۶.۷۰۰. ۰۰۰

- - -

سمند سریر

۲۳.۷۱۰. ۰۰۰

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

GLX ۴۰۵ پژو

۲۵.۸۰۰. ۰۰۰

- - -

GLX ۴۰۵. TU۵ پژو

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

GLX ۴۰۵. XUM پژو

۲۵.۷۸۰. ۰۰۰

۲۸.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳.۲۰۰. ۰۰۰

- - -

۴۰۵ SLX پژو

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

۲۸.۵۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵ پژو

۲۵.۹۵۰. ۰۰۰

- - -

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

پژو پارس معمولی

۳۱.۷۰۰. ۰۰۰

۳۵.۵۰۰. ۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

۳۳.۶۰۰. ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال سفارشی

۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

LX TU۵ پژو پارس

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

۴۲.۳۰۰. ۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۷.۷۰۰. ۰۰۰

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۰.۳۰۰. ۰۰۰

۴۵.۵۰۰. ۰۰۰

TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

EF۷ پژو پارس سال / موتور

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶. تیپ

۳۴.۵۰۰. ۰۰۰

۳۹.۰۰۰. ۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶. تیپ

۳۵.۵۰۰. ۰۰۰

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶. تیپ

۴۲.۵۰۰. ۰۰۰

۴۹.۰۰۰. ۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶. تیپ

۳۲.۵۰۰. ۰۰۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

۵۱.۰۰۰. ۰۰۰

V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۶.۷۵۰. ۰۰۰

۴۴.۰۰۰. ۰۰۰

V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲.۷۰۰. ۰۰۰

- - -

V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

- - -

V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷.۵۰۰. ۰۰۰

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴.۷۰۰. ۰۰۰

۴۲.۰۰۰. ۰۰۰

V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۹.۵۰۰. ۰۰۰

۵۶.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲.۵۰۰. ۰۰۰

۴۹.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۲.۵۰۰. ۰۰۰

۳۳.۵۰۰. ۰۰۰

۱.۶ رانا

۳۴.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

- - -

- - -

فوتون وانت دیزلی

۳۲.۲۷۲. ۰۰۰

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

E۱ تندر

۴۱.۱۰۰. ۰۰۰

- - -

E۱ تندر اتوماتیک

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۶.۸۶۰. ۰۰۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

E۲ تندر

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

- - -

E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۴.۶۰۰. ۰۰۰

- - -

E۲ تندر اتوماتیک

- - -

- - -

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰

۱۲۰.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵.۰۰۰. ۰۰۰

۱۰۴.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵.۰۰۰. ۰۰۰

۱۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹.۰۰۰. ۰۰۰

۱۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۴۵.۰۰۰. ۰۰۰

۱۴۸.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

۱۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷.۵۵۰. ۰۰۰

۱۸.۷۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ EX. پراید

۱۶.۷۰۰. ۰۰۰

۱۸.۴۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ LE. پراید

۱۶.۹۵۰. ۰۰۰

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SX. پراید

۱۲.۳۰۰. ۰۰۰

- - -

۱۳۲ SX. پراید ایربگ دار

۱۳.۱۳۰. ۰۰۰

۱۹.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SL. پراید گازسوز

۱۶.۱۰۰. ۰۰۰

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SL. پراید

- - -

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

۱۴۱ EX. پراید

- - -

- - -

۱۴۱ LE. پراید

۱۶.۱۵۰. ۰۰۰

۱۶.۷۰۰. ۰۰۰

۱۴۱ SX. پراید

- - -

- - -

۱۴۱ SL. پراید

۱۷.۸۰۰. ۰۰۰

۱۹.۱۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ EX. پراید

- - -

۱۸.۶۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ LE. پراید

۱۷.۲۰۰. ۰۰۰

۱۸.۳۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SX. پراید

- - -

۱۷.۰۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SL. پراید

- - -

- - -

۱۳۱ SL. پراید ایربگ دار

- - -

۱۸.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL. پراید گازسوز

- - -

۱۸.۵۰۰. ۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز

۱۵.۷۰۰. ۰۰۰

۱۶.۱۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL. پراید

۱۶.۷۵۰. ۰۰۰

۱۷.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SX. پراید

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ LE. پراید

۱۷.۳۵۰. ۰۰۰

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ EX. پراید

- - -

- - -

SL تیبا

- - -

- - -

EX تیبا

- - -

- - -

LX تیبا

۱۹.۷۹۰. ۰۰۰

۲۱.۰۰۰. ۰۰۰

SX تیبا فول

- - -

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

ریو اتوماتیک

- - -

۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

وانت نیسان. ای بی اس. تاخوگراف

- - -

۲۴.۸۰۰. ۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز / تاخوگراف

- - -

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس. کولر

- - -

۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

توقف فروش

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

سیتروئن زانتیا. مشابه صفر. ۸۹

- - -

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

۹۰.۰۰۰. ۰۰۰

پیکاپ دوکابین. اتاق جدید

- - -

۱۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C۵

۱۸۵.۰۰۰. ۰۰۰

۲۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۱۳۴.۰۰۰. ۰۰۰

۱۴۲.۰۰۰. ۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

- - -

۱۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

MID / نیسان تینا

- - -

۱۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

- - -

- - -

MID نیسان قشقایی

- - -

۷۰.۰۰۰. ۰۰۰

سرانزا

- - -

۱۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک. بهترین رنگ

۱۰۵.۰۰۰. ۰۰۰

۱۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

- - -

۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰

ماکسیما معمولی. بهترین رنگ

۷۴.۹۰۰. ۰۰۰

۷۷.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

- - -

۸۳.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

- - -

- - -

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳.۹۰۰. ۰۰۰

۶۷.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

- - -

۶۵.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. دوگانه سوز E۲

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

۳۶.۴۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی / یورو ۴ E۲

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

تندر ۹۰. دوگانه سوز E۱

۳۲.۵۰۰. ۰۰۰

۳۲.۶۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. یورو ۴ E۱

- - -

۸۰.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

- - -

۷۴.۰۰۰. ۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

- - -

- - -

هیوندای ورنا اتوماتیک

- - -

- - -

هیوندای ورنا معمولی

- - -

۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۵۲۰

- - -

۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

- - -

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹.۰۰۰. ۰۰۰

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

۱۸۰۰cc / لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰.۵۰۰. ۰۰۰

۴۱.۰۰۰. ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱.۵۰۰. ۰۰۰

۴۲.۰۰۰. ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹.۹۰۰. ۰۰۰

- - -

J۵ جی ای سی

۶۹.۹۰۰. ۰۰۰

۷۸.۰۰۰. ۰۰۰

X۶۰

- - -

۱۸.۰۰۰. ۰۰۰

لوبو

- - -

۱۱۲.۵۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

- - -

۱۱۵.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

- - -

۱۲۰.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

- - -

- - -

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

- - -

۱۲۲.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

- - -

۱۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار. تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۴.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر. ۸۹

- - -

۷۴.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا ۲ فول

- - -

۲۴.۶۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

- - -

۲۵.۵۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

- - -

۲۶.۸۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

- - -

۲۸.۰۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

- - -

به زودی

اتوماتیک / B۵۰

- - -

- - -

FAW ون دوگانه سوز

- - -

- - -

ایسوزو ۵ تن

۸۳.۰۰۰. ۰۰۰

- - -

ایسوزو ۶ تن

- - -

- - -

ایسوزو ۸ تن

- - -

- - -

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

- - -

- - -

FVR کامیون ۱۸ تن

- - -

- - -

BMC کشنده جفت محور

- - -

- - -

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

- - -

- - -

FAW ۴۲۰ کشنده دو محور

- - -

۴۵.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

- - -

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

- - -

۶۶.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

۱۹.۰۰۰. ۰۰۰

۱۹.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ / سه سیلندر

۲۰.۰۰۰. ۰۰۰

۲۱.۱۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ / چهار سیلندر

- - -

۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ / چهارسیلندر اتوماتیک

- - -

۴۸.۰۰۰. ۰۰۰

آپشن دار / MVM ۵۳۰

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

MVM ۳۱۵

- - -

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

چری ویانا

۶۳.۰۰۰. ۰۰۰

۶۴.۰۰۰. ۰۰۰

X۳۳ _ تیگو

۵۱.۰۰۰. ۰۰۰

۵۴.۵۰۰. ۰۰۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

- - -

۴۸.۰۰۰. ۰۰۰

Luxury - ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

- - -

۵۹.۰۰۰. ۰۰۰

ELITE - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

- - -

۵۷.۰۰۰. ۰۰۰

Luxury - ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

- - -

۵۵.۰۰۰. ۰۰۰

گریت وال - وینگل