حسين نظري در خصوص ميزان افزايش قيمت نان سنتي در خصوص اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها گفت: تنها قيمت آرد در تعيين قيمت نهايي نان تأثيرگذار نيست و اگر دولت طرح هدفمندكردن يارانهها را اجرا كند اين طرح تاثير فراواني در قيمت سوخت، آب، برق خواهد داشت و معلوم نيست كه آيا بيمه و ماليات نانوايان در صورت اجراي اين طرح تغيير كند يا خير؟ چرا كه در حال حاضر بيمه نانوايان كمتر از ساير مشاغل است.
به گزارش فارس، رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: عرضه آرد ۳۰۰ تومانی در برابر عرضه آرد ۷۵ ریالی و ۴۵ تومانی که در حال حاضر به واحدهای نانوایی داده می‌شود باعثافزایش یکباره قیمت نان سنتی خواهد شد.

وی در واکنش به این سؤال که برخی معتقدند واحدهای آزاد‌پز از آرد قاچاقی استفاده می‌کنند اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰۰ واحد آزاد‌پز در تهران وجود دارد که تنها ۳۰۰ واحد آن از کارگروه فرمانداری تهران جواز دریافت کرده‌اند و ۵۰۰ واحد دیگر بدون ضابطه فعالیت می‌کنند لذا واحد صنفی که به هیچ ضابطه‌ای اقدام به فعالیت صنفی کنند ممکن است در آن هر تخلفی صورت بگیرد.
نظری گفت: واحدهای غیرمجاز آزاد‌پز به جای ۶۰ متر زیربنا ۲۵ متر زیربنا دارند، در این واحدها موارد بهداشتی به هیچ وجه رعایت نمی‌شود و حتی فرمانداری اجازه برخورد به اتحادیه نمی‌دهد و معتقد است چون این واحدها آزاد‌پز هستند باید تحت نظارت فرمانداری باشند.