دولت در راستای تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی در داخل، دولت واردات پنبه از همه کشورهای تولیدکننده این محصول را مجاز کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی واردات پنبه از همه کشورهای تولیدکننده این محصول با ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا و رعایت شرایط قرنطینه را مجاز اعلام کرد.

بر این اساس، هیأت وزیران وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است مواردی را که باید در گواهی بهداشت قید شود را فراهم کند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.