به گزارش افکارنیوز،سال به انتها رسید و بودجه سال دیگر برای فروردین است و مردم هنوز یارانه های اسفند ماه را نگرفته اند.

آیا یک ماه یارانه مردم به این وسیله حذف می شود؟!