سیدشمس الدین حسینی گفت : امسال مبلغ ۴۴ هزار و پانصد تومان یارانه انرژی و نان به خانوارها پرداخت شده است و برای سال آینده هم هر رقمی تعیین شود قطعاً کمتر از این مبلغ نخواهد بود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی همچنین با اشاره به شایعه افزایش مجدد قیمت انرژی و نان در سال آینده تصریح کرد: دولت برای سال آینده هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی در خصوص تثبیت یا افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۰ گفت: تصمیم گیری در این خصوص به توافق کمیته سه جانبه مرکب از وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن کارفرمایان و انجمن کارگران بستگی دارد.

حسینی افزود: با این وجود موضع دولت این است که رفته رفته به سمتی حرکت کنیم که حمایت ها ودغدغه های اجتماعی از جمله تأمین معیشت کارگران از راههایی صورت گیرد که به بهبود پایه دار معیشت انها منجر شود.

حسینی گفت : در بحث حداقل دستمزد کارگران فکر می کنیم که تعدیل ها باید بسیار آرام صورت گیرد و در عین حال از شیوه های دیگر مثل نظام تأمین اجتماعی برای بهبود استانداردهای رفاهی و معیشتی کارگران اقدام شود.