به گزارشافکارنیوز،اکونومیست در گزارش ماه فوریه ۲۰۱۳ خود عنوان کرد که هزینه‌های دولت از ۱۸.۹ درصد در سال گذشته به ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری کاهش می‌یابد، حال آنکه درآمدهای دولت در این سال معادل ۱۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. درآمدهای دولت در سال گذشته معادل ۱۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.

به اعتقاد اکونومیست، هزینه‌های دولت طی سال‌های آتی روند نزولی در پیش خواهد گرفت به طوری که برای سال ۹۳ هزینه ۱۴.۴ درصدی و برای سال ۹۴ هزینه ۱۳.۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای دولت پیش‌بینی شده است که با تداوم روند نزولی این شاخص در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۱۱.۷ و ۱۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در همین حال پیش‌بینی شده است که درآمدهای دولت در سال آتی با کاهش مواجه بوده و به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و از سال پس از آن نیز روند نزولی داشته باشد.

برای درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۴ رقم ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی و عنوان شده است که این شاخص در سال ۱۳۹۵ معادل ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

به اعتقاد اکونومیست، سال ۱۳۹۶ سالی است که درآمدهای دولت به ۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.