به گزارش افکارنیوز، پایگاه اطلاعرسانی درگاه ملی آمار در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور به شرح پیوست اعلام میشود؛ این گزارش شامل سری زمانی ماهانه سال ۱۳۹۱ است.

شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۸۱) در اسفند سال ۱۳۹۱ عدد ۴/۶۰۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد افزایش داشته است که سهم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از این افزایش ۱/۸۵ درصد و سهم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات از این افزایش ۹/۱۴ درصد است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۶/۴۰ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۹۱(تورم سال ۹۱) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳۱ درصد است که در مقایسه با این رقم در بهمن ماه ۱۳۹۱(۲/۳۰ درصد) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۶/۸۹۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۰/۹۳۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماه این گروه ۷/۴۶ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفندماه ۹۱ به رقم ۹/۴۹۳ رسید که ۷/۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۳۰ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸/۲۳ درصد است.