به گزارش افکارنیوز، نتایج تشکیل و ثبت تعاونی ها و تشکل های تعاونی در سال ۱۳۹۱ در کل کشور از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در سال ۹۱ تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۱ تعاونی و ۳۴ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۱۳۶ هزار و ۸۱۰ نفر و میزان فرصت شغلی ۲۲۲ هزار و ۵۳۷ نفر و سرمایه اولیه حدود ۵۲۴ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به تعاونی ها به ترتیب ۱۲ و ۲۰ نفر است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان خراسان رضوی با تعداد ۹۴۴ تعاونی و کمترین آن به استان قم با تعداد ۸۴ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های کشاورزی و صنعت ۴ هزار و ۵۳۶ و ۲۵۶۱ واحد است.

تعاونی های کشاورزی ۴۱ هزار و ۶۵۹ نفر دارای بیشترین اعضا و تعاونی های صنعت با ۲۲ هزار و ۹۵۵ نفر عضو در مکان بعدی است. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های رده کشاورزی با ۶۲ هزار و ۷۸۷ نفر و سپس تعاونی های صنعتی ۴۳ هزار و ۸۷ نفر است.