حسین عاشوری گفت: بر اساس سیاست گذاریهای برنامه پنجم توسعه کشور، تمامی واگنهای باری و مسافری و لکوموتیوها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ناوگان باری کشور، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار واگن باری در ناوگان وجود دارد که در آینده نزدیک، آخرین مجموعه از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار می شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی راه آهن، تعداد واگن باری خصوصی نشده را ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه اعلام کرد که با واگذاری این مجموعه، تمامی ناوگان باری ریلی کشور خصوصی می شود.

عاشوری واگنهای مسافری شبکه ریلی کشور را ۱۸۰۰ دستگاه برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار شده است که با واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ناوگان مسافری کشور نیز خصوصی می شود.

وی با تاکید بر واگذاری لکوموتیوهای موجود در کشور به بخش خصوصی، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۴۶ دستگاه لکوموتیو در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۴۲ دستگاه در حال سیر در شبکه هستند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی راه آهن با اشاره به لکوموتیوهای مانوری و لکومتیوهای اصلی به عنوان دو نوع لکوموتیو موجود در شبکه ریلی، گفت: به دلیل وجود صرفه اقتصادی و رغبت سرمایه گذاران به خرید این لکوموتیوها، تصمیم راه آهن بر واگذاری لکوموتیوهای اصلی است.

عاشوری با اعلام اینکه تا پایان سال حداقل ۴۰ دستگاه لکوموتیو واگذار میشود، از واگذاری کل لکوموتیوهای موجود تا ۳ سال آینده خبر داد.