به گزارشافکارنیوز، در حالي که يک مسئول ارشد اجرايي چند ماه قبل، در ابلاغيه اي خواستار فروش تعدادي از ساختمان هاي متعلق به سفارتخانه هاي ايران در کشورهاي مختلف جهان شده بود، گفته مي شود بر اساس نامه مجدد اين مسئول، تعدادي ديگر از ساختمان هاي متعلق به وزارت خارجه در کشورهاي مختلف براي فروش انتخاب شده اند و قرار است مبالغ حاصل از اين اقدام، براي تکميل برخي طرح هاي نيمه تمام دولت هزينه شود.