به گزارشافکارنیوز، در سال ۹۰ و بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد به عدد ۰.۳۷۵۲ رسید که در مقایسه با رقم سال ۸۹،۱. ۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین در سال ۹۰ نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین به درآمد ۱۰درصد فقیرترین خانوارها نیز با ۰.۸ واحد درصد کاهش از ۱۲.۹ برابر به ۱۲.۱ برابر رسید.

مقایسه سهم دهک ها از کل درآمد نشان می دهد، سهم دو دهک درآمدی اول در مقایسه با سال قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافت و در مقابل از سهم درآمدی دهک های ششم تا نهم کاسته شد.

بانک مرکزی در این گزارش با اعلام اینکه به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تثبیت قیمتها وضعیت توزیع درآمد در سال ۹۰ به نفع گروه های پایین درآمدی بهبود یافت، افزود: البته در سال ۹۰ سهم دهک دهم نیز از درآمد افزایش یافت.