به گزارش افکارنیوز،با بارش های بهاره سال جاری حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به ۱۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است. حجم آب موجود در این دریاچه در زمان مشابه سال آبی گذشته ۱۳ میلیارد و ۱۶ میلیون مترمکعب بوده است. این وضعیت نشان دهنده افزایش ۷ صدم میلیاردمترمکعبی آب نسبت به سال گذشته است.

تراز سطح آب دریاچه ارومیه در زمان کنونی ۱۲۷۱.۰۶ متر اعلام شده که در اثر بارش های انجام شده ۲ سانتی متر افزایش یافته است. این در حالی است که تراز آب دریاچه ارومیه در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۲۷۱.۰۴ متر بوده است.

وسعت دریاچه ارومیه نیز هم اکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۷.۵۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است. وسعت دریاچه ارومیه در دوره مورد بررسی ۳۵۴۸.۱۶ کیلومتر مربع به ثبت رسیده که در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۳۵۴۰.۶۷ کیلومتر مربع گزارش شده بود.

بر اين اساس، حجم کنونی آب موجود در درياچه اروميه نیز ۱۳.۲۲ ميليارد مترمكعب گزارش شده در حالی که ميزان آب موجود در درياچه در زمان مشابه سال آبي گذشته، ۱۳.۱۶ ميليارد مترمكعب بود.