به گزارش افکارنیوز،بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شده اند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی همچنین در سال جاری بجز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نمیشود.