بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: بر اساس مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹، افتتاح هر گونه حساب سپرده سرمایه گذاری برخوردار از سود شناور به دلیل ایجاد ریسک سررسید، تغییر دادن چارچوب دوره های سپرده گذاری و ابهام در خصوص چگونگی محاسبه نسبت سپرده قانونی، ممنوع است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در این بخشناماه تاکید کرده است که افتتاح هر گونه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و پرداخت سود علی الحساب متعلق به آنها باید براساس دوره های مصرح در بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور انجام پذیرد.