امروزدوشنبه برای میلیونها کارگر و فعال اقتصادی روز دیگری است. آنان به نتایج دو نشست مهم اقتصادی که امروز در خیابان آزادی و بلور میرداماد برگزار خواهد شد، چشم دوخته اند.

به گزارش مهر، در یکی از این نشستها، قرار است شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین کند اما در نشست دیگر، شورای پول و اعتباری با تعیین تکلیف بسته پولی سال ۹۰، نرخ جدید سود و سپرده بانکی را مشخص و اعلام خواهد کرد.

پیگیریهای مهر نشان می‌دهد که براساس گفته مسئولان و فعالان این بخش، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران حتمی است و چانه زنی‌ها بیشتر بر سر میزان کاهش سود بانکی و میزان افزایش مزد ۹۰ است.

به نظر می رسد حداقل افزایش دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و کاهش نرخ سود بانکی نیز به میزان دو درصد باشد.