سیروس سازدار با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی اقدام وزارت نفت در بیاطلاع نگاهداشتن مجلس درباره مفاد قراردادهای نفتی را خلاف قانون خواند و افزود: متأسفانه وزارت نفت آشکار و صریح قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و هیچیک از قراردادهایی را که طبق قانون باید با اطلاع مجلس به تصویب میرسید، در اختیار مجلس نگذاشته است.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم مرند و جلفا با بیان این که بی‌اطلاعی مجلس درباره قراردادهای بین‌المللی امکان سوءاستفاده را در این زمینه بالا می‌برد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس طبق قانون حق دارند این قراردادها را کنترل و بر مفاد آن نظارت کنند تا خدای نکرده حقوق مردم در آنها پایمال نشود و یا امکان سوءاستفاده برای هیچ‌کس بوجود نیاید، اما متأسفانه دولت از آگاه ساختن مجلس در این باره خودداری می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی با بیان این که اطلاع مجلس در باره مفاد قراردادهای نفتی از جمله موارد اختلافی میان مجلس و دولت است، گفت: تمام قراردادهایی که وزارت نفت در سال ۸۹ منعقد کرده بدون نظارت و اطلاع مجلس بوده است و مجلس اگر به قانون عمل کند، می‌تواند این قراردادها را لغو کند.

بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها، و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.