به گزارشافکارنیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار اصلاحیه اساسنامه بانک های غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه را تا تاریخ ۳۱/۰۴ / ۱۳۹۲ ابلاغ کرد.

در این بخشنامه مقرر شد اساسنامه کلیه بانکهای غیردولتی کشور تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ به شرح زیر مورد اصلاح قرار گیرد: بانک به وسیله هیات مدیرهای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره میشود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفاً با مجوز بانک مرکزی انجامپذیر میباشد.