به گزارش افکارنیوز،محمدمهدی مفتح، پس از اتمام جلسه نوبت عصر کمیسیون تلفیق در گفتوگو با واحد مرکزی خبر گفت: در جلسه بعدازظهر کمیسیون ابتدا مقداری از وقتمان به پیشنهادی اختصاص یافت که بر اساس آن با توجه به رای آوردن طرح دو فوریتی در صحن علنی، کل بودجه را به طور کامل تصویب کنیم.

مفتح افزود: نمایندگان تلاش فراوانی کردند و در این باره پیشنهادهایی مطرح شد که در نهایت رای نیاورد.

وی گفت: پیشنهاددهندگان در صدد بودند در قالب طرح دو فوریتی رای آورده، در جلسه علنی روز سهشنبه، مجموع بودجه را به تصویب نمایندگان برسانند که در نهایت مورد تایید کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و قرار شد لایحه بودجه ۹۰ مطابق آییننامه تدوین شده بررسی شود.