بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به بانکهای رفاه کارگران، گردشگری، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، تات، انصار، دی، شهر و حکمت ایرانیان مجددا بر لزوم افزایش سرمایه تاکید کرده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: پیرو بخشنامه شماره ۷۹۳۷۸/۸۹ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۸۹ این بانک مبنی بر لزوم افزایش سرمایه به میزان سرمایه اولیه تعیین شده برای بانکهای دولتی معادل ۴ هزار میلیارد ریال تا پایان سال جاری(موضوع مصوبه یکهزار و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۱ اردیبشهت ماه سال جاری شورای پول و اعتبار) ضروری است اقدامات صورت گرفته آن بانک در این خصوص حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه جاری مورخ ۲۳ اسفندماه به بانک مرکزی اعلام شود.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار عدم تحقق افزایش سرمایه به شرح فوق الذکر تا پایان سال جاری، به تنزل مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت موسسه اعتباری غیر بانکی منجر می شود.