سیدمحمدرضا حاجی اصغری با بیان اینکه در مجلس هشتم استیضاح وزیران مختلفی مطرح بوده که به سرانجام نرسیده است، گفت: طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو توسط کمیسیون کشاورزی آب و صنایع طبیعی به مجلس ارائه می شود و پشتوانه کار تخصصی و کارشناسی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی اصغری ادامه داد: وزیر نیرو رسالتی را که برعهده یک وزیر است به خوبی انجام نداده و محورهای استیضاح در رابطه با عملکرد او شامل طولانی شدن پروژه ها، پایین بودن راندمان بهره برداری از صنایع آبی که در اختیار این وزارت است و همچنین پایین بودن راندمان تولید نیروگاه می شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با استفاده از استیضاح که ابزار نظارتی مجلس است بتوانیم به وظایف نمایندگی خود عمل کنیم.