به گزارشافکارنیوز، قیمت روز خودروهای ارزان‌قیمت بازار تهران به شرح زیر است؛ شایان ذکر است؛ این قیمت‌ها بر اساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میان‌گیری بین آنها بدست آمده و بنابراین می‌تواند دارای ۲ الی ۵ درصد تغییر در بنگاه‌های مختلف در تهران باشد.