به گزارشافکارنیوز، از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون، بارش های استان های تهران و البرز با کاهش ۳۵ درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و ۲۲ درصدی در قیاس با دوره بلندمدت، ۲۴۱ میلیمتر ثبت شد.

این میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته ۳۶۸ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۳۰۸ میلیمتر بوده است.

براساس این گزارش، در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران و در اردیبهشت ماه امسال، شش میلیمتر بارش ثبت شده که این میزان ۸۰ درصد کمتر از بارش های متوسط بلندمدت است.

حجم ریزش های جوی استان تهران و البرز نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به چهار میلیارد و ۷۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته هفت میلیارد و ۲۲۹ میلیون مترمکعب بوده است.

از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون، ایستگاه نساء کرج با ۵۱۷ میلیمتر، سد لار با ۴۱۳ میلیمتر و سیراء کرج با ۴۱۱ میلیمتر به عنوان ایستگاه های پربارش و ایستگاه امور آب ورامین با ۱۱۴.۴ میلیمتر کم بارش ترین ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران ثبت شده است.