به گزارش افکار نیوز ، در رابطه با مصوبه مجلس که درآمد هدفمندسازی یارانهها را در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرده و این مسئله انتقاد دولت را در پی داشته است، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت بحث افزایش ۳۰۰ تا ۳۵۰درصدی قیمت سوخت مطرح شده بود که کمیسیون با مخالفت این درصد را به یکدهم کاهش و رقم پیشنهادی را به ۳۷ درصد رساند.

وی افزود: افزایش ۳۷درصدی قیمت سوخت بسیار ناچیز بوده با ارسال مصوبه مجلس به دولت با تعیین سقف‌ها این تصمیمات اجرایی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه نمایندگان در روند بررسی لایحه دولت به‌هیچ عنوان خواستار افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم نیستند، افزود: به همین دلیل پیشنهاد دولت در ۲ برابر کردن مبالغ پرداختی به مردم مورد مخالفت و همان ارقام سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت.

به‌گزارش تسنیم، مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد که بر این اساس ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌ها و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل یارانه نان و برق حاصل خواهد شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیشبینی کرده بود که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها و همچنین آزادسازی حاملهای انرژی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که کمیسیون تلفیق به این دلیل که از افزایش سهبرابری قیمتها جلوگیری کند، این مبلغ را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.