به گزارش ایسنا، این جدول که ارقام آن بر اساس ریال در روز تنظیم شده، به شرح زیر است.

پایه سنوات ۲۰۰۰

مزد شغل ۱۱۰۱۰۰

گروه ۱

پایه سنوات ۲۱۰۰

مزد شغل ۱۱۰۷۶۰

گروه ۲

پایه سنوات ۲۲۰۰

مزد شغل ۱۱۱۴۲۰

گروه ۳

پایه سنوات ۲۳۰۰

مزد شغل ۱۱۲۰۸۰

گروه ۴

پایه سنوات ۲۴۰۰

مزد شغل ۱۱۲۷۴۲

گروه ۵

پایه سنوات ۲۵۰۰

مزد شغل ۱۱۳۶۲۱

گروه ۶

پایه سنوات ۲۶۰۰

مزد شغل ۱۱۴۵۰۱

گروه ۷

پایه سنوات ۲۷۰۰

مزد شغل ۱۱۵۳۸۲

گروه ۸

پایه سنوات ۲۸۰۰

مزد شغل ۱۱۶۴۸۲

گروه ۹

پایه سنوات ۲۹۰۰

مزد شغل ۱۱۷۵۸۳

گروه ۱۰

پایه سنوات ۳۰۰۰

مزد شغل ۱۱۸۹۰۳

گروه ۱۱

پایه سنوات ۳۲۰۰

مزد شغل ۱۲۰۲۲۴

گروه ۱۲

پایه سنوات ۳۴۰۰

مزد شغل ۱۲۱۵۴۵

گروه ۱۳

پایه سنوات ۳۶۰۰

مزد شغل ۱۲۳۳۰۴

گروه ۱۴

پایه سنوات ۳۸۰۰

مزد شغل ۱۲۵۰۶۴

گروه ۱۵

پایه سنوات ۴۰۰۰

مزد شغل ۱۲۶۸۲۹

گروه ۱۶

پایه سنوات ۴۲۰۰

مزد شغل ۱۲۹۰۲۷

گروه ۱۷

پایه سنوات ۴۴۰۰

مزد شغل ۱۳۱۲۲۸

گروه ۱۸

پایه سنوات ۴۶۰۰

مزد شغل ۱۳۳۸۶۸

گروه ۱۹

پایه سنوات ۴۸۰۰

مزد شغل ۱۳۶۵۱۰

گروه ۲۰