نیاز به انتشار اسکناس درشت در شرایط فعلی جامعه به روشنی محسوس است، این در حالی است که به گفته مسئولان بانک مرکزی پرونده انتشار اسکناس درشت در این بانک باز است.

به گزارش مهر، در حال حاضر بزرگترین اسکناس موجود در کشور که در مراودات روزمره مردم مورد استفاده قرار می گیرد، اسکناس ۱۰ هزار تومانی است، پس از آن اسکناس ۵ هزار تومانی قرار دارد که همین امر نیاز به انتشار اسکناسهایی با ارقام درشت تر را بیشتر نشان می دهد.

انتشار ۳۴۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی

بانک مرکزی در حالی خواستار انتشار اسکناس با ارقام درشت تر است که هنوز مجوزی برای چاپ اسکناسی درشت تر اخذ نکرده است، مسئولان بانک مرکزی مطرح می کنند که هنوز اسکناس ۱۰ هزار تومانی به میزان کافی در سطح جامعه منتشر نشده است و تعداد اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی منتشر شده تا پایان سال گذشته به ۳۴۰ میلیون قطعه رسید.

مدیران بانک مرکزی در حالی مطرح می کنند که هنوز انتشار اسکناس درشت دیگری در دست نیست که انتشار اسکناس درشت به جز اسکناسهای فعلی را یک نیاز در جامعه می دانند اما در عین حال می گویند که هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه اخذ نشده است.

در مقطعی از زمان انتشار اسکناس درشت ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی مطرح شده بود که البته بانک مرکزی قصد داشت با دریافت مجوز انتشار اسکناسهای درشت مذکور، چک پول ۱۰۰ هزار تومانی را از چرخه پولی کشور خارج کند.

در عین حال مدیران بانک مرکزی مطرح می کنند که چک پولهای ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی کار اسکناس درشت را انجام می دهند، اما از سوی دیگر انتشار چک پول توسط بانکهای مرکزی مرسوم نیست و بانک مرکزی ایران تنها بانک در دنیا است که چک پول منتشر می کند.

پرونده انتشار درشت در بانک مرکزی بیش از یکسال است که مطرح می باشد، به طوریکه محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که پس از ورود اسکناس ۱۰ هزار تومانی به بازار جامعه نیاز به انتشار اسکناسهای درشت تر همچون ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی دارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی برای انتشار اسکناسهای درشت تر از ۱۰ هزار تومانی نیز برنامه ای در دست اجرا دارد یا خیر؟ گفته است: بانک مرکزی انتشار اسکناس درشت تر و حتی بالاتر از ۱۰ هزار تومانی را نیاز جامعه می داند.

نظام پولی " ده دهی "
دبیر کل بانک مرکزی افزوده است: به همین خاطر نیز بانک مرکزی ایران چکها را وارد بازار کرد، همچنین با توجه به اینکه نظام پولی ما نظام " ده دهی " است، انتشار اسکناسهای ۵۰ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی، اسکناسهایی است که باید منتشر شود.

در عین حال برخی از مسئولان بانکی کشور مطرح می کنند که در صورت افزایش استفاده از سیستمهای الکترونیکی نیازی به انتشار اسکناس درشت نیست.

مهران شریفی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی هم در مورد برنامه بانک مرکزی برای انتشار اسکناس با ارقام جدید گفته است: هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است، اما این مسئله از مسائل باز بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه انتشار اسکناس درشت به جز اسکناسهای فعلی که در جامعه است، احساس می شود، افزود: بررسی ها نشان می دهد که نیاز به انتشار اسکناس درشت تر وجود دارد ولی هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است.