به گزارش افکارنیوز، در جلسه امروز شورای عالی کار میان دو گروه کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش حق خواربار و مسکن کارگران توافقی حاصل نشد اما مقرر شد تا موضوع از دستور کار شورا خارج نشود و ادامه‌ی بررسی‌ها به جلسه‌ی آتی شورا موکول شود.

در همین رابطه سخنگوی کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: در جلسه‌ی امروز پیشنهاد افزایش صد‌درصد خواربار و حق مسکن کارگران مطرح شد که مورد مخالفت شدید کارفرمایان قرار گرفت.

هادی ابوی افزود: با وجود مقاومت کارفرمایان و به نتیجه نرسیدن دو گروه کارفرمایی وکارگری قرار شد که موضوع بررسی کمک هزینه‌ مسکن و خواربار کارگران هم‌چنان در دستور کار شورای عالی کار قرار بماند و جلسات تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.

وی گفت: امروز پیشنهاد و توصیهی دولت و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این بود که حق خواربار و مسکن کارگران صددرصد افزایش یابد ولی کارفرمایان قبول نکردند و به احتمال زیاد در جلسه آینده شورای عالی کار تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.