با حضور وزير نيرو قرار است، ششمين و بزرگترين سد در گلستان عنوان نرماب چلچاي در شرق استان کلنگ زني شود.

به گزارش موج، احداثسد مخزنی روی نرماب با ارتفاع ۶۰ متر با گنجایش ۱۱۵ میلیون مترمکعب و احداثسد مخزنی روی نرماب با ارتفاع ۶۰ متر با گنجایش ۱۱۵ میلیون مترمکعب از ویژگی‌های این طرح است.
طرح نرماب به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ عمرانی استانی است که توسعه اشتغال و صنعت توریسم و گردشگری و نیز بهبود معیشت در شهرستان مینودشت را به دنبال دارد.
بازديد از نيروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتي برق علي آباد کتول نيز از ديگر برنامه هاي سفر يک روزه مجيد نامجو وزير نيرو است.