مجید نامجو افزود: در بخش هدفمند کردن یارانه ها، اعمال کننده تغییر تعرفه ها، ستاد تحول اقتصادی است.

به گزارش مهر، وی اظهار داشت: هنوز دستوری برای افزایش قیمت های آب وبرق و گاز نداریم و تصمیمات باید از سوی ستاد تحول اقتصادی اتخاذ شود.

نامجو یادآور شد: هر گونه تصمیم در این زمینه و افزایش قیمت ها در سال جدید منطبق بر توان اقتصادی مردم خواهد بود.

وزیر نیرو یادآورشد: به هر روی ستاد تحول اقتصادی باید راجع به تعرفه ها تصمیم گیری کند و اگر افزایشی صورت گیرد مطابق با توان و تحمل اقتصادی مردم خواهد بود.

وی برای آغاز ساحت سد نرماب چلچای به گلستان سفر کرده است.