به گزارشافکارنیوز، موسسه تحقیقات آب اعلام کرد: براساس یافته ها کاهش نزدیک به ۸۰ سانتیمتری تراز آب دریای خزر طی ۱۷ سال اخیر را نمی‏ توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست و احتمال ادامه کاهش تراز آب به عنوان دور جدیدی از ویژگی ‏های نوسانی دریای خزر را نباید از نظر دور داشت.

تراز آب دریای خزر در نیمه نخست سال آبی ۹۲ - ۹۱ در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۸ سانتیمتر کاهش یافته است. در بررسی آخرین وضعیت نوسان ها و میانگین تراز آب دریای خزر در شش ماهه نخست سال آبی ۹۲ - ۹۱(پاییز و زمستان ۹۱) که بر اساس تحلیل داده های دریافتی از ایستگاه های ترازسنجی مستقر در سواحل جنوبی دریای خزر استخراج شده است تراز آب این دریا با منفی ۶۹.۲۶، کاهش هشت سانتیمتری را در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته نشان می دهد.

از آنجایی که حدود هر ۴ کیلومترمکعب از حجم آب دریای خزر معادل یک سانتیمتر از ضخامت آب دریا است، لذا طی این دوره افزون بر ۳۲ کیلومترمکعب از حجم آب دریای‏ خزر به دلیل کاهش ورودی‏ ها و یا تبخیر کاسته‏ شده است.

براساس این گزارش، حداکثر تراز آب مشاهده شده در طی این دوره در اسفندماه ۹۱ و برابر منفی ۳۱.۲۶ متر بوده که در مقایسه با حداکثر تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبی گذشته ۳۰ سانتیمتر کاهش نشان می دهد.

همچنین حداقل تراز آب مشاهده شده در طی این دوره در دی ماه ۹۱ و برابر منفی ۹۴.۲۶ متر بوده که در مقایسه با حداقل تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبی گذشته تفاوت چندانی ندارد.

میانگین سالانه تراز آب دریای خزر در سال آبی(۹۲ - ۹۱) نیز در مهرماه سال جاری گزارش خواهد شد که این میانگین، معرف افزایش و یا کاهش تراز آب دریا در مقایسه با سال آبی گذشته خواهد بود.

از سویی میانگین سالانه تراز آب در سال آبی ۹۱ - ۹۰ برابر منفی ۵۵.۲۶ متر بوده است. ضروری است تمام طرح ها و برنامه‏ های راهبردی دولت در سواحل جنوبی دریای خزر با توجه به ویژگی های نوسانی دریای خزر و سناریوسازی‏ های محتمل، مهندسی و عملیاتی شوند.