به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر ۵۶.۴ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده و مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان فعلی ۴۷ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. این میزان هم اکنون ۲۷ میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۱) تاکنون با اندکی تغییر در مقایسه با سال آبی گذشته به ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون مترمکعب گزارش شده بود. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۱) تاكنون ۲۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان ۲۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمکعب بود، بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته ۱۳ درصد كاهش نشان مي دهد.