به گزارش افکارنیوز، فخراله مولایی با بیان اینکه برنامه توسعه ای ۷۱ خوشه کسب وکار از میان ۲۰۲ خوشه صنعتی شناسایی شده، آغاز شده است، گفت: با پیاده سازی این برنامه ضمن تثبیت اشتغال قبلی حدود ۶۰هزار شغل جدید در بنگاه های تحت حمایت برنامه توسعه خوشه ای ایجاد شده است.

وی به اشتغال۵۰۰هزارنفری در بنگاه های های تحت حمایت خوشه های صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: این رقم صرفاً اشتغال مستقیم را بیان می کند که با در نظر گرفتن افزایش اشتغال در بعضی از خوشه ها(به خاطر فصلی بودن فعالیت آنها) و همچنین با لحاظ اشتغال غیر مستقیم، میزان اشتغال کل این ۷۱ خوشه به بیش از نیم میلیون نفر می رسد.

مولایی تاکید کرد: با در نظر داشتن این امر که این نیم میلیون نفر به طور متوسط هر کدام سرپرست یک خانوار ۴ نفری هستند، جمعیت تحت پوشش اقتصادی این رویکرد حدود ۲ میلیون نفر ارزیابی می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در ادامه بابیان اینکه بیش از ۹۲ درصد مؤسسات و شرکتها ی صنعتی را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: فعالیت بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌های کسب وکار باعثاستفاده مشترک از منابع انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و آزمایشگاه‌ها می‌شود.

مولایی، استفاده مشترک واحدهای صنعتی از تجهیزات موجود در خوشه ها را در کاهش هزینه تولید موثردانست و گفت: بررسی های انجام یافته نشان می‌دهد که تعداد پروژه های توسعه خوشه ای در حال اجرا با اتمام ۱۳پروژه به ۵۱ مورد رسیده است.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در پايان تصريح كرد: همچنين تعداد بنگاههاي موجود در محدوده خوشه نيز به ۵۰ هزار واحد توليدي افزايش يافته كه اين موضوع نشان ميدهد ۳هزار بنگاه توليدي به واحدهاي فعال خوشههاي صنعتي افزوده شده است.