به گزارش افکارنیوز، در هفته ای که گذشت(۱۸ خرداد تا ۲۴ خرداد) متوسط مصرف بنزین در ایران به ۶۷ میلیون و ۴۸۵ هزار لیتر در روز رسید.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه بنزین را در روز بیست و سوم خرداد(یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریات جمهوری) با ثبت رقم ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین مصرف را در روز برگزاری انتخابات(جمعه بیست و چهارم خرداد) به میزان ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر پشت سر گذاشتیم.
هفته گذشته در مجموع ۴۷۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در سراسر ایران در باک خودروها و موتورسیکلت ها به مصرف رسید که این میزان هم بنزین معمولی و هم بنزین سوپر را شامل می شود.
مقایسه مجموع میزان مصرف بنزین کشور در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن از کاهش ۱.۸ درصدی مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در کشور خبر می دهید.

مصرف ۱۸.۷ میلیون لیتر بنزین سوپر در هفته گذشته
هجدهم خردادماه(شنبه) از مجموع ۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف شده در کشور، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر بوده که این مقدار در روزهای بعد تا روز جمعه(۲۴ خرداد) به ترتیب ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر به ثبت رسید.
متوسط مصرف بنزین سوپر در این مدت ۲ میلیون و ۶۷۱ هزار لیتر در روز بوده که نسبت به متوسط مصرف بنزین سوپر در هفته گذشته، تغییر محسوسی نداشته است.

مصرف روزانه گازوئیل به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر بازگشت
دو هفته پیش(۱۱ خرداد تا ۱۷ خرداد) متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور ۹۸ میلیون و ۸۵۷ هزار لیتر بود. اما در هفته گذشته(۱۸ تا ۲۴ خرداد) با افزایشی ۱.۶ درصدی در مصرف گازوئیل روبه رو بودیم، به طوری که متوسط مصرف روزانه گازوئیل ایران به ۱۰۰ میلیون و ۴۸۵ هزار لیتر رسید.
در این مدت بیشترین مصرف روزانه گازوئیل را در روز نوزدهم خرداد به میزان ۱۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف را در روز بیست و چهارم خرداد با ثبت رقم ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر داشته ایم.
در هفته گذشته در مجموع ۷۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل در کشور به مصرف رسید.

شیب تند سیر صعودی مصرف نفت کوره در کشور
در طی هفته گذشته مصرف نفت کوره به طور متوسط روزانه ۶۶ میلیون و ۵۷۱ هزار لیتر بوده است. در این مدت در مجموع ۴۶۶ میلیون لیتر نفت کوره در سراسر کشور به مصرف رسید که نسبت به مصرف ۴۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتری این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن، از افزایش ۱۶ درصدی مصرف نفت کوره در کشور حکایت دارد.
نتکه قابل توجه این است که مصرف نفت کوره کشور دو هفته پیش هم نسبت به مصرف هفته قبل از آن افزایشی ۱۵ درصدی داشته است که این امر از شیب تند سیر صعودی مصرف نفت کوره در کشور حکایت دارد.

افزایش ۱۹ درصدی مصرف نفت سفید کشور
در هفته گذشته در مجموع ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر نفت سفید در سراسر ایران به مصرف رسید که این رقم از متوسط مصرف ۵ میلیون و ۱۲۹ هزار لیتری این فرآورده نفتی در هر روز خبر می دهد.
با توجه به اینکه مصرف نفت کوره کشور در دو هفته پیش، به طور متوسط روزانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده، مقایسه آمار مصرفی هفته گذشته و هفته ماقبل آن از افزایش ۱۹.۳ درصدی مصرف این فرآورده نفتی در کشور خبر می دهد.
بیشترین مقدار مصرف روزانه نفت سفید در طی هفته گذشته در روز بیستم خرداد به میزان ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده و کمترین میزان مصرف روزانه این فرآورده نفتی نیز در روز بیست و چهارم خرداد با رقم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ثبت رسید.