به گزارش افکارنیوز، در ابلاغیه جدید گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶/۱۲۷۲۹۴ / ۷۰۲/۲۱۰۳۸ / ۷۳/۱۴۰ - ۸/۶ / ۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲ / ت / ۴۲۲۸۱ ک مورخ ۱/۲ / ۸۸(تصویر پیوست) مبنی بر تخفیف سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یکصد ۱۰۰ کیلومتر مسافت درچرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۸۰۰/۲۱۰ / ۹۱ مورخ ۵/۱۲ / ۹۱ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و تصاویر نامه های شماره ۱۱۲۶۲۹/۱۰ / ۱۰۰/۹۰ مورخ ۲۲/۱۲ / ۹۰ ۱۷۴۸/۱۰ / ۱۰۰/۹۲ مورخ ۱۱/۳ / ۹۲ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری و نامه شماره ۹۴۰۴۳ مورخ ۲۱/۱۲ / ۸۹ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص میزان مصرف خودروی الفا رومئو ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه های مرتبط این مرکز و تصویب نامه فوق الذکر و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی می باشد میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی وقطعات منفصله وارده توسط واحد های تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب نامه مورد اشاره وپس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود.