به گزارشافکارنیوز، جمشید پژویان، تصریح کرد: بانک مرکزی برای محاسبه تورم بخشی خوروهای باقی مانده نیاز به یکسری اطلاعات داشت که با درخواست شورا خودروسازن این اطلاعات را به بانک مرکزی تحویل دادند.

وی افزود: در این مرحله دیگر شورا نقشی ندارد و به محض مشخص شدن تورم بخشی خودروهای باقی مانده با توجه به دستورالعمل قطعی صادر شده توسط شورای رقابت قیمتها قابل محاسبه خواهند بود.