به گزارشافکارنیوز، مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و سود حاصله از زمان تاسیس صندوق تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۶۵۷ هزار دلار است.

در سال ۱۳۹۰ از محل ۲۰ درصد مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی معادل مبلغ ۲۰ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و ۲۴۸ هزار دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که از مبلغ مذکور مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات معادل ۱۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار وصولی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده و معادل یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۶۴۸ هزار دلار باقیمانده مربوط به سایر موارد میباشد که در این خصوص موضوع از طریق صندوق توسعه ملی و دیوان محاسبات در حال بررسی است.