به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان ، درراستاي اجراي قانون بانکداري بدون ربا و مفاد بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي نرخ حق الوکاله بانک پارسيان دو و نيم درصد براي سال ۱۳۹۲ اعلام شد.

نرخ حق الوکاله سپرده هاي سرمايه گذاري ، مبلغي است که بانک ها بر طبق قانون بعنوان وکيل در ازاي بکارگيري منابع حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري دريافت مي کنند.