فارس نوشت: بر اساس تازه ترین گزارش وضعیت مالی دولت، کسری بودجه جاری در شش ماهه سال گذشته به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در حالی مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال ۸۹ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که طی شش ماهه سال گذشته بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شد. از مجموع این درآمدها، ۱۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از محل مالیات و مابقی از سایر درآمدها محقق شده است.


بر اساس این گزارش، مجموع بودجه جاری دولت که برای سال ۸۹ در قانون بودجه مصوب شده است، ۷۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است که دولت در شش ماهه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده است که به این ترتیب با توجه به میزان درآمد شش ماهه دولت، کسری بودجه جاری طی این مدت به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.


کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ در قانون بودجه بیش از ۲۲ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان بوده است. بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت در قانون بودجه سال گذشته بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن درآمد نفت است.
بر اساس گزارش مالی دولت، در شش ماهه سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت محقق شده است که عمده آن از منابع درآمد نفت بوده است.
این در حالی است که از بودجه عمرانی ۳۱ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومانی دولت در سال گذشته، طی شش ماهه ۷۴۴۱ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

در سرفصل واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۸۹، فروش اوراق مشارکت صفر درنظر گرفته شده بود که درآمدی از این محل هم کسب نشد.
این در حالی است که در قانون بودجه برای ردیف استفاده از تسهیلات خارجی ۳۳۹ میلیارد تومان و برداشت از حساب ذخیره ارزی ۲۱۶۶ میلیارد تومان درآمد برای دولت در نظر گرفته شد که طی شش ماهه، دولت از این محل ها هیچ درآمدی کسب نکرده است.


منابع دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی در سال ۸۹ بیش از ۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان تصویب شده بود که دولت در شش ماهه سال گذشته تنها ۱۴۸۰ میلیارد تومان آن را محقق کرده است.