به گزارشافکارنیوز، از ابتدای امسال تا پایان خردادماه بالغ بر ۶۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال سهم متعلق به ۱۸ شرکت دولتی واگذار شد.

همچنین سازمان خصوصی سازی در اولین فصل سال ۹۲،۴۴ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال سهم دولتی را در بورس اوراق بهادار، ۳ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم را از طریق مزایده و ۱۳۴ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال در فرابورس فروخت.

از ۶۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال سهم واگذار شده در فصل بهار، ۳۸ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۴۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروخته شده است.