یارانه مرحله سوم در روز پنجشنبه قابل برداشت بوده و میزان یارانه به ازای هر نفر همان مبلغ ۴۴ هزار و پانصد تومان است. مرادی با اعلام زمان واریز یارانهها در اول اردیبهشت گفت: سرپرستان خانوارها میتوانند در همان روز پنجشنبه اول اردیبهشت یارانه خود را برداشت کنند.

مرادی تصریح کرد: افزایش یارانه نداریم و آنچه تا به امروز مبنا است، سرانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه است که مرحله سوم آن این پنجشنبه واریز و قابل برداشت است.