در نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه با حضور ۵۷ عضو شروع شد، يحيي آلاسحاق تنها كسي بوده كه براي رياست اتاق تهران كانديدا شده بود.

به گزارش ایسنا، از ۵۷ رای ماخوذه ۴۷ رای را به آل‌اسحاق و ۱۰ رای نیز سفید داده شد.

از ميان هيات نمايندگان اتاق تهران تنها ايرج نديمي، سيد كاظم دوست حسيني و فريال مستوفي در اين نشست حضور نداشتند.