واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه آگوست ۲۰۱۰ خود بدهيهاي خارجي ايران در سال گذشته را ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برآورد و پيشبيني كرد كه اين ميزان با ۱۰۰ ميليون دلار افزايش در سال جاري به ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار برسد كه ۳.۵ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اکونومیست انتظار دارد طی سال‌های آینده بدهی‌های خارجی ایران نوساناتی داشته باشد به‌طوری که طی سال ۱۳۹۰ بدهی ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری و طی سال ۱۳۹۱ بدهی ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید که به ترتیب ۲.۷ و ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهند بود.

در سال ۱۳۹۲ نیز بدهی‌های خارجی ایران معادل ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود که معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است.

سال ۱۳۹۳ سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران بدون تغییر در سطح ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار باقی خواهد ماند، حال آنکه در این سال این بدهی ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.